Декларация за поверителност и защита на личните данни
Миява ООД

Последно обновена на 25/05/2018

Това изявление е достъпно от постоянна връзка, достъпна на началната страница на www.miyava.com

Ние ценим Вашите лични данни и бихме искали да Ви информираме с какви цели ги събираме и как информацията се използва. Също така искаме да посочим правата Ви за поверителност. Молим да се запознаете с настоящата декларация преди да използвате нашите услуги.
Термини, употребявани в Декларацията за поверителност:

“Лични данни” означава всички данни, които съдържат информация, с която може да се идентифицира конкретно лице (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).
“Администратор на лични данни” означава личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.

1. Кои сме ние?
Администраторът на Вашите лични данни е МИЯВА ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Деспот Слав № 14Б, което е собственик на сайта www.miyava.com и което предлага продуктите си съгласно Условията за ползване.

2. Какви данни събираме за Вас?
Събираме единствено данните, които Вие ни предоставяте лично чрез:
• Регистрация като потребител в сайта
• Изпращане на поръчка през формата за поръчка (с или без регистрация)
• Изпращане на съобщение през контактната форма, достъпна на страницата Контакт.

Данните, които събираме от Вас:
• при регистрация като потребител са следните: Име, Фамилия, e-mail адрес
• при изпращане на поръчка през формата за поръчка (с или без регистрация) са следните: Име, Фамилия, e-mail адрес, Адрес за доставка, Адрес за фактуриране, Телефонен номер
• при изпращане на съобщение през контактната форма: всяка допълнителна информация, която смятате за необходима да ни предоставите, за да можем да удовлетворим Вашето запитване

3. Какви данни не събираме за Вас:

• не използваме бисквитки и сходни технологии.
• Не се използва автоматично събиране на данни при работа със сайта.
• Не получаваме данни от трети страни като например публични източници.

3.1. Не събираме лични данни, които се отнасят до:

• Расов или етнически произход
• Политически, религиозни или философски убеждения
• членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели
• здравето, сексуалния живот или до човешкия геном

3.2. Не събираме информация за деца под 16 годишна възраст. В случай, че лице под 16 годишна възраст доброволно предостави данните си (например при поръчка) и узнаем, че лицето е под 16 години, данните ще бъдат изтрити незабавно.

4. С каква цел обработваме Вашите лични данни?
Използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни:

• Когато трябва да изпълним договора, който сме сключили или предстои да сключим с Вас (например когато трябва да извършим доставка на поръчана от Вас стока)
• Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.

При определени обстоятелства, може да обработваме вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие. Ако го направим, ще ви уведомим за целта и категорията на личните данни, които ще бъдат обработени в момента, в който искаме вашето съгласие. По-долу излагаме описание на начините, по които използваме вашите лични данни [и кои са правните основания, на коитo се позоваваме, за да го направим. Също така идентифицираме какви са нашите законни интереси].

5. По какъв начин ще Ви информираме за промени в Декларацията за поверителност?
Настоящата Декларация за поверителност може да бъде променяна от нас. Промените в нея ще бъдат публикувани на настоящата страница. Ако не сте съгласни с промените, имате право да поискате изтриване на профила си.

6. Вашите права
При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните дани и във връзка с вашите лични данни.
Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля свържете се с нас чрез Формата за контакт:

Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани „искане за достъп на субекта на данните“). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни (виж, раздел 10).

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.

Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали , за да сключим договор с Вас.

Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Обикновено не се изисква такса: Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение. Освен това, имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни, както е посочено в раздел 13. Преди да подадете жалба до Комисията за зашита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. Моля, обърнете се към нас като използвате Формата за контакт.

7. Комуникации и маркетинг
Можем да се свържем с Вас на посочения от Вас телефон или e-mail адрес в някой от следните случаи:
• За да потвърдим направена от Вас поръчка
• Да ви уведомим за проблеми с поръчката или невъзможност поръчката да бъде доставена
• Да отговорим на направено от Вас запитване (например чрез Формата за контакт) в случаите, когато сте пожелали изрично да се свържем с Вас на посочения телефонен номер.

Не изпращаме автоматични маркетингови съобщения. Такива можете да получите единствено когато сте ги поискали изрично или писмено от нас.

8. С кого споделяме Вашите данни?
Може да споделяме Вашите лични данни със страните, изброени по-долу за целите, посочени по-горе в раздел 4.

Куриери: за да изпълним направена от Вас поръчка е необходимо да предадем предоставената от Вас информация на куриерска фирма. В случай, че не сте упоменали друга фирма във Формата за контакт или като Забележка при поръчка през Формата за поръчка, доставките се извършват от фирма Рапидо Експрес Енд Лоджистикс ООД. Информацията, която предоставяме на куриерската фирма най-често се състои от: Име, Фамилия, Адрес, Телефон на лице за контакт, както и друга информация, която сте предоставили доброволно като забележка с цел правилно изпълнение на поръчката.

Не позволяваме на доставчиците на услуги от трети страни да използват Вашите лични данни за собствени цели и единствено им позволяваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

Правоприлагащи органи, регулатори и други: Можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни на трети страни, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи, не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.

Можем да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или от нашите активи. Има вероятност да придобием други фирми или да се слеем с тях. Ако настъпят тези промени в нашата дейност, новите собственици могат да използват личните Ви данни по същия начин, както е описан в настоящата декларация за поверителност.

9. Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време?
Данните, които събираме за вас, ще бъдат съхранявани и обработвани в ЕИП на защитен сървър.
Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на Вашите лични данни, моля свържете се с нас чрез Формата за контакт.

10. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката
Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитен сървър и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни.

Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

11. Линкове, насочващи към сайтове на трети страни
Сайтът www.miyava.com може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, имайте предвид, че всеки има собствена политика за поверителност. Не упражняваме контрол над тези уебсайтове / приложения и не носим отговорност за техните пoлитики. Когато напускате сайта ни, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

12. Контакт
За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права, моля свържете се с нас чрез Формата за контакт.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, можете да се свържете с надзорния орган: Комисия за защита на лични данни (КЗЛД)
Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg