Потребителят се задължава, че ще ползва настоящата уеб страница по начин, съответстващ на Общите условия и действащото законодателство на Република България и избягващ каквито и да било противозаконни действия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на интернет магазина www.miyava.com, и извършването на покупки на стоки през него. Домейните www.miyava.com, www.miyava.bg обслужват същия електронен магазин, който за по-кратко е наричан www.miyava.com в настоящите Общи условия.
1. Предмет и правно значение
1.1. Настоящите Общи условия са приети от „Миява“ ООД на основание чл.16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
• условията за ползване на уебсайта www.miyava.com от потребителите на предлаганите от него услуги;
• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между „Миява“ ООД и потребителите на уебсайта www.miyava.com;
• правата и задълженията на “ Миява“ ООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта www.miyava.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между “ Миява“ ООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
“ Миява“ ООД има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия.
Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.
1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта www.miyava.com и са достояние на всеки посетител.
1.4. Публикуването на стоки на уебсайта www.miyava.com се счита за публична покана към потребителите да отправят до „Миява“ ООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
1.5. Маркирането на полето (чекбокса) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“ в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“ потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
2. Данни за „Миява“ ООД и за уебсайта www.miyava.com съгласно ЗЗП
www.miyava.com е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
Уебсайтът www.miyava.com е собственост на „Миява“ ООД, ЕИК: 204082801, седалище и адрес на регистрация: гр. София,  ул. Деспот Слав 14Б.
3. Обект на продажба. Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената
3.1. Обект на продажба чрез уебсайта www.miyava.com са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта www.miyava.com, са описани в самия него и в съответните подраздели за отделните видове продукти.
3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта www.miyava.com, са посочени в самия него, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя.
„Миява“ ООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта www.miyava.com цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.
3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.
3.5. Отправената от „Миява“ ООД чрез уебсайта www.miyava.com публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от „Миява“ ООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.
4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта www.miyava.com и покупката на стоки
4.1. Уебсайтът www.miyava.com може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:
• вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;
• единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;
• разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка;
• трите имена на потребителя;
• валиден електронен адрес на потребителя;
• телефонен номер на потребителя
• адрес за получаване поръчаната стока
• трите имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;
• данни за избрания от потребителя начин на плащане – по банков път, в брой с наложен платеж.
• в случай, че потребителят избере да плати цената на стоката по банков път – изрично изявление, че същият е съгласен да плати цената авансово;
• изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);
• данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.
Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава „Миява“ ООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.
4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта www.miyava.com може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“ преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.
4.3. Уебсайтът www.miyava.com не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълноти в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.
4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва „Миява“ ООД и уебсайта www.miyava.com до момента на нейното потвърждение от „Миява“ ЕООД съгласно т. 6.1.
4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.
5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката. Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба
5.1. След получаване на поръчката „Миява“ ООД и уебсайтът www.miyava.com извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон.
След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити „Миява“ ООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка.
В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, потвърждението съдържа и данните за банковата сметка на „Миява“ ООД, по която следва да бъде извършено плащането. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на „Миява“ ООД с дължимата сума. В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва уникалният номер на подадената от него поръчка, предоставен му с потвърждението за нейното приемане.
При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от „Миява“ ООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на „Миява“ ООД.
5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, „Миява“ ООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка или да поръча друга, налична стока.
6. Сключване на договорите за покупко-продажба
6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който „Миява“ ООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2 и т.6.3.
6.2. В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. са стоки на обща стойност над 500 (петстотин) лева, между „Миява“ ООД и потребителя винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от „Миява“ ООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. „Миява“ ООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите общи условия в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.
7. Права и задължения на страните
7.1. „Миява“ ООД се задължава:
• да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;
• да достави в срок съответната стока
• да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.
7.2. Потребителят се задължава
• да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;
• да плати цената на поръчаната от него стока;
• да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;
8. Извършване на доставките. Получаване на стоката
8.1. „Миява“ ООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 4 работни дни, считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Ако договорът е сключен след 12:00 часа на съответния ден, за начало на периода за доставка се счита следващия работен ден. В почивни дни и официални празници доставки не се извършват, а в следващия работен ден.
8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:
• купувача;
• лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);
• лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;
• лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка за заплащане на цената на доставената стока.
8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Миява“ ООД се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на „Миява“ ООД по чл. 54 от ЗЗП със съдържание съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия.
8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:
• актуалните данни на „Миява“ ООД съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;
• правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
• данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.
При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставената му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на „Миява“ ООД.
8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща на куриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

8.7 Доставката се извършва от куриерска фирма, която определя тарифата за доставка в единичен случай спрямо теглото и размера на пратката, и населеното място на получателя. Ако не е упоменато или договорено друго с клиента при проверка на данните преди доставка, доставката се извършва от куриерска фирма „Рапидо експрес енд лоджистикс“ на следните тарифи: за територията на град София и тегло на поръчката до 1 кг – 3,50 лв. с ДДС, за всеки следващ килограм цената се увеличава с 50 ст., за територията на Република България извън град София и тегло на поръчката до 1 кг – 5,оо лв. с ДДС, за всеки следващ килограм цената се увеличава с 50 ст.
9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Отказ от договора
9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката, предмет на подадена от него поръчка, когато:
а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2.
За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква „а“ по-горе и ако потребителят не изяви друга воля, стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето на стоката са за сметка на „Миява“ ООД.
9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен – опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.
9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, „Миява“ ЕООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се извършва нова доставка.

Предоставяме на вашето внимание най-актуалните промени в ЗЗП по отношение на упражняване на правото ви на отказ от договора:


Приложение № 7
 към чл. 47, ал. 4 (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата на която Вие или трето лице, различно от Превозвача и посочено от вас сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. (предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичане на 14-дневния срок. Вие ще трябва да поемете преките разходи при връщане на стоката.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До „Миява“ ООД, ЕИК 204082801, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Деспот Слав 14Б, представлявано от собственика Мира Юлиева Вълчанова:
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
* Ненужното се зачертава.“

10.Рекламации
Рекламациите за недостатъци на доставени от „Миява“ ООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.
11.Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия
Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта www.miyava.com на 20 септември 2016г. и влизат в сила, считано от 20 септември 2016 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.

По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по-специално тези на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и Закона за електронната търговия.